ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงไว้ในข้อตกลงนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท มันนิกซ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ และจะใช้บังคับกับกิจกรรมใด ๆ ที่ท่านได้ดำเนินการภายในเว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ต้องการผูกพันตามข้อตกลงนี้ โปรดหยุดการใช้งานเว็บไซต์

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 บริการที่เราให้บริการในเว็บไซต์นี้ รวมถึง (ก) เว็บไซต์ และ (ข) ข้อมูล, เพจ, ฟีเจอร์, ข้อความ, ภาพ, กราฟิก, เสียง, วิดีโอ, แท็ก, เนื้อหา, หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่บนเว็บไซต์หรือเกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) และให้รวมถึงฟีเจอร์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริการนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วย

1.2 ในการใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อตกลงแล้ว หากท่านไม่ตกลง โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

1.3 บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงนี้ในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ต่อไปถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น

1.5 บริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการหรือเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใด ๆ หรือกำหนดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการใช้งานของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือบริการโดยไม่ต้องแจ้งทราบล่วงหน้าหรือรับผิดใด ๆ

1.6 เราอาจระงับหรือยุติการให้บริการให้แก่ท่านไม่ว่าในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

2. การสมัครสมาชิก

2.1 นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทนั้น ท่านยังสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงบริการเพิ่มเติมตามที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์

2.2 ในการสมัครสมาชิก ท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางอีเมล หรือผ่าน Facebook หรือ Google API รวมถึงกรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด โดยท่านตกลงที่จะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ไว้อย่างระมัดระวัง และไม่เปิดเผยชื่อและรหัสผ่านนั้นต่อบุคคลใด ๆ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว

2.3 ท่านรับรองและยืนยันว่าการลงทะเบียนนั้นท่านได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นของตัวท่านเอง ซึ่งหากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือมิใช่ข้อมูลของท่าน บริษัทจะดำเนินการระงับการใช้งานบัญชีในทันที

2.4 ในการสมัครสมาชิกนั้น ท่านขอยืนยันและรับรองว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

2.5 ในการสมัครสมาชิกนั้น ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อระบุตัวตนและใช้ในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของบริษัท โดยท่านรับทราบว่าท่านได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท และท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

3. การใช้งานบัญชี

เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะได้รับบัญชีที่สามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ ดังต่อไปนี้

3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับข้อมูลโปรโมชัน

3.1.1 ท่านสามารถใช้บัญชีของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนั้นจะเป็นไปตามที่ปรากฎในแต่ละกิจกรรม โดยท่านสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน

3.1.2 ในบางกรณี บริษัทอาจกำหนดให้ท่านต้องกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งบริษัทจะดำเนินการนำท่านไปยังแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของท่าน (หากมี)

3.2 การสมัครงาน

3.2.1 ท่านสามารถใช้บัญชีของท่านในการสมัครงานกับบริษัท โดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด จากนั้นบริษัทจะนำท่านเข้าสู่ระบบอีเมลที่ท่านใช้งานเพื่อส่งข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบการรับสมัครงานของบริษัท โดยท่านสามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานของท่านได้ผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ของท่าน

3.2.2 ในการสมัครงานกับบริษัทนั้น ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร โดยบริษัทจะดำเนินการติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้วเท่านั้น

3.3 การเล่นควิซ

3.3.1 ท่านสามารถเข้าทำควิซหรือแบบประเมินที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพื่อประเมินคุณสมบัติหรือความสามารถของท่านตามรายละเอียดที่ระบุในควิซนั้น โดยผลการประเมินจะถูกจัดเก็บอยู่ในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

3.3.2 บริษัทให้บริการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้เป็นการอ้างอิงจากผลงานการวิจัย หรือหลักการหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับทั่วไปแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในควิซนั้น ๆ

3.3.3 ท่านสามารถเปิดเผยผลคะแนนหรือผลการทำควิซของท่านไปยังโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางสื่อสังคมอื่น ๆ ตามที่บริษัทอนุญาต ซึ่งท่านรับทราบดีว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อท่านได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดำเนินการของท่านนี้

3.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.4.1 ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

3.4.2 ท่านตกลงว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทนั้นเป็นข้อมูลของท่าน และมิได้นำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้งาน โดยท่านทราบดีว่าการนำเข้าข้อมูลของบุคคลอื่น หรือการแสดงตนเป็นคนอื่นนั้นเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นแก่ตัวท่าน

4. การใช้บริการที่ไม่ต้องสมัครสมาชิก

ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก แต่ในบางบริการ บริษัทอาจจำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ดังต่อไปนี้

4.1 การใช้งานแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

4.1.1 ในการใช้งานแบบฟอร์ม ท่านต้องกรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้บริษัทสามารถประมวลผลและดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งข้อมูลนั้นอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

4.2 การใช้งานระบบแชท

4.2.1 ในการใช้งานระบบแชท ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งฝ่ายบริการลูกค้าอาจสอบถามข้อมูลของท่านเพื่อระบุและยืนยันตัวตนของท่านในการติดต่อ

5. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านการสมัครใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ อาจถูกใช้เพื่อประกอบการใช้บริการของท่าน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท และ/หรือเพื่อตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทแม่ และ/หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทแม่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

โปรดศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม

6. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
 • บริษัทอาจเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่ให้คำรับประกัน คำรับรองหรือคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ กับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นดังกล่าวนั้น
 • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่บริษัทจัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวได้ ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านไม่ว่าในกรณีใด โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้เชื่อมต่อไปยังกับเว็บไซต์อื่นใดดังกล่าวแล้ว ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม
7. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาล) ที่บริษัทต้องรับภาระหรือเกิดขึ้นแก่บริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

8. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • ข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นทรัพย์สินของบริษัทและของบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ใดๆ ของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยไม่จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
 • ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่บริษัทอาจมีอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือจากบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ของบริษัทได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และไม่อาจถูกแก้ไข ทำซ้ำ ทำสำเนา ดาวน์โหลด ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยวิธีการใด) หรือใช้ในลักษณะใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน
9. การบอกเลิกข้อตกลง การจำกัดการเข้าใช้งาน และการห้ามใช้งาน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือการยกเลิกการเข้าใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือด้วยเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • ท่านจะต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ และต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือเกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์ของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ท่านจะต้องไม่รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทของบุคคลอื่นใด และต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสผ่าน (password mining) หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่ใช้ หรือสนับสนุนให้ใช้ หรืออนุญาตให้ใช้ระบบ หุ่นยนต์ คลอว์เลอส์ (Crawlers) สเครปปิ้ง (Scraping) หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายกันเพื่อเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หรือรับข้อมูลอันใดนอกเหนือจากที่บริษัทได้ให้แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในความรับผิด
 • ข้อมูล สินค้า และบริการที่รวมอยู่ในหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัทและข้อมูลที่ระบุบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจส่วนบุคคลทางกฎหมายหรือทางการเงินไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านได้รับทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่านควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน
 • บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่ากรณีใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อม และเวลาที่เหมาะสม การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง) จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจะไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ เป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน
 • ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือธุรกรรมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
11. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัทของท่านนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านและบริษัทแต่อย่างใด

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

finnix-shape finnix-application
finnix-application
finnix application qr-code

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว | ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

download application finnix

เราเก็บคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ของคุณ ศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า ได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก